CHeaderCtrl::SetImageList

SetImageList CImageList * (CImageList * pImageList );

ส่งกลับค่า

ตัวชี้ไปยังวัตถุCImageListก่อนหน้านี้ ได้กำหนดให้กับตัวควบคุมส่วนหัว?

พารามิเตอร์

pImageList

ตัวชี้ไปยังวัตถุCImageListที่ประกอบด้วยรายการรูปภาพจะกำหนดตัวควบคุมส่วนหัว?

หมายเหตุ

ฟังก์ชันนี้สมาชิกใช้ลักษณะการทำงานของข้อความ Win32 HDM_SETIMAGELISTตามที่อธิบายไว้ในPlatform SDK?

CImageListวัตถุที่ส่งกลับชี้จุดคือ วัตถุชั่วคราว และจะถูกลบออกในการประมวลผลที่ไม่ได้ใช้เวลาถัดไป?

ภาพรวม CHeaderCtrl |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCHeaderCtrl::GetImageList, CHeaderCtrl::CreateDragImage(&N)

Index