CHeaderCtrl::SetHotDivider

int SetHotDivider (CPoint pt );

int SetHotDivider (int nIndex );

ส่งกลับค่า

ดัชนีของตัวแบ่งเน้น?

พารามิเตอร์

pt

ตำแหน่งของตัวชี้ ตัวควบคุมส่วนหัวเน้นถึงการแบ่งที่เหมาะสมที่ยึดตามตำแหน่งของตัวชี้?

nIndex

ดัชนีของตัวแบ่งเน้น?

หมายเหตุ

ฟังก์ชันนี้สมาชิกใช้ลักษณะการทำงานของข้อความ Win32 HDM_SETHOTDIVIDERตามที่อธิบายไว้ในPlatform SDK จะจัดการสนับสนุนส่วนหัวรายการลากแล้วปล่อย?

ภาพรวม CHeaderCtrl |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index