CHeaderCtrl::Layout

BOOL เค้าโครง ( HDLAYOUT * pHeaderLayout );

ส่งกลับค่า

ไม่ใช่ศูนย์ถ้าสำเร็จ 0 อื่น?

พารามิเตอร์

pHeaderLayout

ชี้ไป โครงHDLAYOUTสร้าง ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่ใช้ในการตั้งค่าขนาดและตำแหน่งของตัวควบคุมส่วนหัว?

หมายเหตุ

ดึงขนาดและตำแหน่งของตัวควบคุมส่วนหัวภายในสี่เหลี่ยมที่กำหนดให้ ฟังก์ชันนี้ถูกใช้เพื่อกำหนดขนาดที่เหมาะสมสำหรับตัวควบคุมส่วนหัวใหม่ที่เป็นสี่เหลี่ยมกำหนดให้ถือ?

ภาพรวม CHeaderCtrl |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index