CHeaderCtrl::GetItemRect

BOOL GetItemRect (int nIndex, LPRECT lpRect ) const;

ส่งกลับค่า

ไม่ใช่ศูนย์ถ้าสำเร็จ 0 อื่น?

พารามิเตอร์

nIndex

ดัชนี zero-based ของสินค้าควบคุมหัวข้อ?

lpRect

ตัวชี้ไปยังที่อยู่ของตัว RECTโครงสร้างที่ได้รับข้อมูลที่สี่เหลี่ยม bounding?

หมายเหตุ

ฟังก์ชันนี้สมาชิกใช้ลักษณะการทำงานของข้อความ Win32 HDM_GETITEMRECTตามที่อธิบายไว้ในPlatform SDK?

ภาพรวม CHeaderCtrl |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index