CHeaderCtrl::GetItem

BOOL GetItem ( int nPos, HDITEM * pHeaderItem ) const;

ส่งกลับค่า

ไม่ใช่ศูนย์ถ้าสำเร็จ 0 อื่น?

พารามิเตอร์

nPos

ระบุดัชนีของสินค้าเพื่อดึง zero-based?

pHeaderItem

ชี้ไป HDITEMโครงสร้างที่ได้รับรายการใหม่ โครงสร้างนี้ถูกใช้ ด้วยฟังก์ชันสมาชิกInsertItemและSetItem ค่าสถานะใด ๆ ในรูปแบบองค์ประกอบให้แน่ใจว่า ค่าในองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องกรอกเมื่อคืน ถ้าองค์ประกอบของรูปแบบมีค่าเป็นศูนย์ ค่าในองค์ประกอบโครงสร้างอื่น ๆ จะขี้นก?

หมายเหตุ

ดึงข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าควบคุมหัวข้อ?

ภาพรวม CHeaderCtrl |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCHeaderCtrl::SetItem(&N)

Index