CHeaderCtrl::DrawItem

โมฆะ DrawItem ( LPDRAWITEMSTRUCT lpDrawItemStruct );

พารามิเตอร์

lpDrawItemStruct

ตัวชี้ไปยัง DRAWITEMSTRUCTการอธิบายสินค้าที่จะถูกทาสีโครงสร้าง?

หมายเหตุ

เรียกว่าตามกรอบเมื่อกว้างยาวเป็นภาพของการเปลี่ยนแปลงเจ้าของวาดควบคุมหัวข้อ การกระทำการวาดที่จะดำเนินการกำหนดสมาชิกitemActionของโครงสร้างDRAWITEMSTRUCT?

โดยค่าเริ่มต้น ฟังก์ชันนี้สมาชิกไม่มีอะไร แทนที่ฟังก์ชันนี้สมาชิกใช้วาดรูปสำหรับวัตถุรูปวาดเจ้าของCHeaderCtrl?

แอปพลิเคชันควรคืนค่ากราฟิกอุปกรณ์ interface (GDI) วัตถุทั้งหมดที่เลือกสำหรับบริบทการแสดงผลให้ไว้ในlpDrawItemStructก่อนฟังก์ชันนี้สมาชิกสิ้นสุดลง?

ภาพรวม CHeaderCtrl |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCWnd::OnDrawItem(&N)

Index