CHeaderCtrl::CreateDragImage

CImageList * CreateDragImage (int nIndex );

ส่งกลับค่า

ตัวชี้ไปยังวัตถุCImageListถ้าสำเร็จ อื่นNULL ส่งกลับรายการประกอบด้วยรูปเดียวเท่านั้น?

พารามิเตอร์

nIndex

ดัชนี zero-based ของสินค้าภายในตัวควบคุมส่วนหัว รูปกำหนดให้กับรายการนี้เป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับรูปแบบโปร่งใส?

หมายเหตุ

ฟังก์ชันนี้สมาชิกใช้ลักษณะการทำงานของข้อความ Win32 HDM_CREATEDRAGIMAGEตามที่อธิบายไว้ในPlatform SDK จะจัดการสนับสนุนส่วนหัวรายการลากแล้วปล่อย?

CImageListวัตถุที่ส่งกลับชี้จุดคือ วัตถุชั่วคราว และจะถูกลบออกในการประมวลผลที่ไม่ได้ใช้เวลาถัดไป?

ภาพรวม CHeaderCtrl |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCHeaderCtrl::GetImageList, CHeaderCtrl::SetImageList(&N)

Index