CGopherLocator::operator LPCTSTR

ตัวดำเนินการ() LPCTSTR const;

ส่งกลับค่า

อักขระตัวชี้ไปยังข้อมูลของสตริ?

หมายเหตุ

ตัวดำเนินการชี้ขาดประโยชน์นี้แสดงวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการเข้าถึงสิ้นสุดด้วย null C สายอยู่ในวัตถุCGopherLocator อักขระไม่ถูกคัดลอก ชี้เฉพาะจะถูกส่งกลับ?

ภาพรวม CGopherLocator |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index