สมาชิกของคลาส CGopherFile

ก่อสร้าง

CGopherFile โครงสร้างวัตถุCGopherFile?

การดำเนินการ

ปิด ปิดการเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ gopher?

ภาพรวม CGopherFile |nbsp พื้นฐานชั้นสมาชิก| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCInternetFile, CGopherLocator, CGopherFileFind, CGopherConnection(&N)

Index