CGopherConnection::CGopherConnection

CGopherConnection ();

หมายเหตุ

ฟังก์ชันนี้สมาชิกถูกเรียกเมื่อต้องการสร้างวัตถุCGopherConnection คุณไม่เคยสร้างเป็นCGopherConnectionโดยตรง โทรCInternetSession::GetGopherConnectionซึ่งสร้างวัตถุCGopherConnectionและส่งกลับตัวชี้ไปยัง ค่อนข้าง?

ภาพรวม CGopherConnection |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCFtpConnection, CHttpConnection, CInternetConnection(&N)

Index