CGdiObject::GetSafeHandle

HGDIOBJ GetSafeHandle ( ) const

ส่งกลับค่า

การจัดการกับวัตถุ Windows GDI ที่แนบ อื่นว่างถ้าไม่มีวัตถุที่มีแนบ?

หมายเหตุ

ส่งกลับค่าm_hObjectนอกจากนี้เป็นNULLซึ่งกรณีค่า NULLจะถูกส่งกลับ นี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนทัศน์อินเทอร์เฟซการจัดการทั่วไป และมีประโยชน์เมื่อค่าที่ถูกต้อง หรือพิเศษสำหรับหมายเลขการอ้างอิงเป็นNULL?

ภาพรวม CGdiObject |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index