CGdiObject::CreateStockObject

BOOL CreateStockObject ( int nIndex );

ส่งกลับค่า

ไม่ใช่ศูนย์ถ้าฟังก์ชันนี้จะสำเร็จ 0 อื่น?

พารามิเตอร์

nIndex

ค่าคงระบุชนิดของวัตถุที่หุ้นที่ต้องการ ดูพารามิเตอร์fnObjectสำหรับ GetStockObjectในWin32 SDKสำหรับคำอธิบายของค่าที่เหมาะสม?

หมายเหตุ

ดึงตัวจัดการหนึ่งของปากกา Windows GDI หุ้นล่วงหน้า และขวดนม หรือแบบอักษร และแนบวัตถุ GDI ให้กับวัตถุCGdiObject เรียกฟังก์ชันนี้กับหนึ่งในคลาสที่ได้รับที่สอดคล้องกับชนิดวัตถุ Windows GDI เช่นCPenสำหรับปากกาหุ้น?

ภาพรวม CGdiObject |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCPen::CPen, CBrush::CBrush, CFont::CFont, CPalette::CPalette(&N)

Index