CFtpConnection::CFtpConnection

CFtpConnection ();

หมายเหตุ

ฟังก์ชันนี้สมาชิกถูกเรียกเมื่อต้องการสร้างวัตถุCFtpConnection คุณไม่เคยสร้างวัตถุCFtpConnectionโดยตรง เรียกแทนCInternetSession::GetFtpConnectionซึ่งสร้างวัตถุCFptConnection?

ภาพรวม CFtpConnection |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCInternetSession::GetFtpConnection, CFtpFileFind, CGopherConnection, CHttpConnection, CInternetConnection(&N)

Index