CFrameWnd::ShowControlBar

โมฆะ ShowControlBar (CControlBar * pBar, BOOL bShow, BOOL bDelay );

พารามิเตอร์

pBar

ชี้ไปแถบควบคุมการแสดง หรือซ่อน?

bShow

ถ้าจริงระบุแถบควบคุมว่าจะแสดง ถ้าเป็น FALSEระบุว่า แถบควบคุมอยู่ถูกซ่อน?

bDelay

ถ้าจริงความล่าช้าในการแสดงในแถบควบคุม ถ้าเป็น FALSEแสดงตัวควบคุมแถบทันที?

หมายเหตุ

เรียกฟังก์ชันนี้สมาชิกเพื่อแสดง หรือซ่อนแถบควบคุม?

ภาพรวม CFrameWnd |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index