CFrameWnd::SaveBarState

โมฆะ SaveBarState ( LPCTSTR lpszProfileName ) const

พารามิเตอร์

lpszProfileName

ชื่อของส่วนในแฟ้มการเตรียมใช้งานหรือคีย์ในรีจิสทรีของ Windows ที่เก็บข้อมูลสถานะ?

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับแต่ละแถบควบคุมหน้าต่างเฟรมเป็นเจ้าของ ข้อมูลนี้สามารถอ่านจากแฟ้มการเตรียมใช้งานการใช้LoadBarState ข้อมูลที่เก็บไว้รวมถึงการมองเห็น การวางแนวนอน/แนวตั้ง การจัดเทียบชิดขอบรัฐ และตัวควบคุมแถบตำแหน่ง?

ภาพรวม CFrameWnd |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCFrameWnd::LoadBarState, CWinApp::SetRegistryKey, CWinApp::m_pszProfileName(&N)

Index