CFrameWnd::rectDefault

หมายเหตุ

ผ่านนี้คงที่CRectเป็นพารามิเตอร์เมื่อสร้างหน้าต่างเพื่อให้ Windows เลือกขนาดเริ่มต้นของหน้าต่างและตำแหน่ง?

ภาพรวม CFrameWnd |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index