CFrameWnd::LoadBarState

โมฆะ LoadBarState ( LPCTSTR lpszProfileName );

พารามิเตอร์

lpszProfileName

ชื่อของส่วนในแฟ้มการเตรียมใช้งานหรือคีย์ในรีจิสทรีของ Windows ที่เก็บข้อมูลสถานะ?

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อคืนค่าการตั้งค่าของแถบควบคุมแต่ละหน้าต่างเฟรมเป็นเจ้าของ ข้อมูลนี้ถูกเขียนไปยังแฟ้มการเตรียมใช้งานการใช้SaveBarState ประกอบด้วยข้อมูลที่คืนค่าสามารถมองเห็น การวางแนวแบบแนวนอน/แนวตั้ง สถานะของชุดเชื่อมต่ออุปกรณ์ และแถบควบคุมตำแหน่ง?

ภาพรวม CFrameWnd |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCFrameWnd::SaveBarState, CWinApp::SetRegistryKey, CWinApp::m_pszProfileName(&N)

Index