CFrameWnd::GetControlBar

CControlBar * GetControlBar (UINT nID );

ส่งกลับค่า

การชี้ไปแถบควบคุมที่เกี่ยวข้องกับ ID?

พารามิเตอร์

nID

หมายเลข ID ของแถบควบคุม?

หมายเหตุ

เรียกGetControlBarในการเข้าถึงไปยังแถบควบคุมที่เกี่ยวข้องกับรหัส GetControlBarจะกลับมาแถบควบคุมแม้ว่ามันจะลอยตัว และดังนั้นจึง ไม่อยู่ในขณะนี้หน้าต่างลูกของเฟรม?

ภาพรวม CFrameWnd |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index