สมาชิกของคลาส CFontHolder

ข้อมูลสมาชิก

m_pFont ตัวชี้การอินเทอร์เฟซการIFontของวัตถุCFontHolder?

ก่อสร้าง/ทำลาย

CFontHolder โครงสร้างวัตถุCFontHolder?

การดำเนินการ

GetFontDispatch ส่งกลับอินเทอร์เฟซการIDispatchของแบบอักษร?
GetDisplayString ดึงสายอักขระแสดงในเบราว์เซอร์ของคุณสมบัติที่บรรจุ?
GetFontHandle ส่งกลับค่าตัวจัดการแบบอักษรของ Windows?
InitializeFont เริ่มต้นวัตถุCFontHolder?
ReleaseFont การยกเลิกติดต่อCFontHolderวัตถุจากอินเทอร์เฟซIFontและIFontNotification?
เลือก เลือกทรัพยากรแบบอักษรลงในบริบทอุปกรณ์?
SetFont เชื่อมต่อวัตถุCFontHolderกับอินเทอร์เฟซIFont?

ภาพรวม CFontHolder |nbsp แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index