CFontHolder::Select

CFont * เลือก ( CDC * pDC, ยาว cyLogical, ยาว cyHimetric );

ส่งกลับค่า

ตัวชี้แบบอักษรที่ถูกแทน?

พารามิเตอร์

pDC

บริบทของอุปกรณ์ที่เลือกแบบอักษร?

cyLogical

ความสูง ในหน่วยทางลอจิคัล ของกรอบการวาดตัวควบคุม?

cyHimetric

ความสูง ในหน่วยMM_HIMETRICของตัวควบคุม?

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันนี้เมื่อต้องการเลือกแบบอักษรของตัวควบคุมของคุณลงในบริบทอุปกรณ์ที่ระบุ?

ดูGetFontHandleสำหรับการสนทนาของพารามิเตอร์cyLogicalและcyHimetric?

ภาพรวม CFontHolder |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index