CFontDialog::IsUnderline

BOOL IsUnderline ( ) const

ส่งกลับค่า

ไม่ใช่ศูนย์ถ้าแบบอักษรที่เลือกมีลักษณะขีดเส้นใต้ที่เปิดใช้งาน 0 อื่น?

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อกำหนดว่าถ้าแบบอักษรที่เลือกถูกขีดเส้นใต้?

ภาพรวม CFontDialog |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCFontDialog::GetCurrentFont(&N)

Index