CFontDialog::IsBold

BOOL IsBold ( ) const

ส่งกลับค่า

ไม่ใช่ศูนย์ถ้าแบบอักษรที่เลือกมีลักษณะหนาที่เปิดใช้งาน 0 อื่น?

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อดูว่า แบบอักษรที่เลือกเป็นตัวหนา?

ภาพรวม CFontDialog |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCFontDialog::GetCurrentFont(&N)

Index