CFontDialog::GetWeight

int GetWeight ( ) const

ส่งกลับค่า

น้ำหนักของแบบอักษรที่เลือก?

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อรับน้ำหนักของแบบอักษรที่เลือก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับน้ำหนักของแบบอักษร ดูCFont::CreateFont?

ภาพรวม CFontDialog |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCFontDialog::GetCurrentFont, CFontDialog::IsBold(&N)

Index