CFontDialog::GetStyleName

CString GetStyleName ( ) const

ส่งกลับค่า

ชื่อลักษณะของแบบอักษร?

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันนี้ในการเรียกชื่อลักษณะของแบบอักษรที่เลือก?

ภาพรวม CFontDialog |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCFontDialog::GetFaceName, CFontDialog::GetCurrentFont(&N)

Index