CFontDialog::GetSize

int GetSize ( ) const

ส่งกลับค่า

ขนาดของแบบอักษร ใน tenths ของจุด?

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อเรียกคืนขนาดของแบบอักษรที่เลือก?

ภาพรวม CFontDialog |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCFontDialog::GetWeight, CFontDialog::GetCurrentFont(&N)

Index