CFontDialog::GetColor

COLORREF GetColor ( ) const

ส่งกลับค่า

สีของแบบอักษรที่เลือก?

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อเรียกใช้สีแบบอักษรที่เลือก?

ภาพรวม CFontDialog |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCFontDialog::GetCurrentFont(&N)

Index