CFont

คลาCFont encapsulates แบบอักษร (GDI) อินเทอร์เฟซอุปกรณ์กราฟิก Windows และให้สมาชิกฟังก์ชันสำหรับการจัดการแบบอักษร การใช้วัตถุCFontสร้างวัตถุCFontและแนบแบบอักษรของ Windows นั้นCreateFont, CreateFontIndirect, CreatePointFontหรือCreatePointFontIndirectแล้ว ใช้ฟังก์ชันสมาชิกของวัตถุเพื่อจัดการแบบอักษร?

ฟังก์ชันCreatePointFontและCreatePointFontIndirectมักง่ายต่อการใช้กว่าCreateFontหรือCreateFontIndirectเนื่องจากพวกเขาแปลงความสูงของแบบอักษรจากจุดขนาดหน่วยทางลอจิคัลโดยอัตโนมัติ?

ดูข้อมูลเพิ่มเติมบนCFont, วัตถุกราฟิกในVisual c ++ Programmer ของคำแนะนำ?

#รวม lt;afxwin.h>

สมาชิกของคลาส|nbsp คลาสพื้นฐาน| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ตัวอย่างnbsp MFC อย่าง HIERSVR(&N)

Index