CFont::operator HFONT

ตัวดำเนินการ() HFONT const;

ส่งกลับค่า

หมายเลขอ้างอิงของวัตถุแบบอักษร Windows GDI ที่แนบกับCFontถ้าสำเร็จ อื่นNULL?

หมายเหตุ

ใช้ตัวดำเนินการนี้เพื่อรับ Windows GDI หมายเลขอ้างอิงของแบบอักษรที่แนบไปยังวัตถุCFont?

เนื่องจากตัวดำเนินการนี้โดยอัตโนมัติถูกใช้สำหรับการแปลงจากCFontไป แบบอักษรและข้อความคุณสามารถผ่านวัตถุCFontกับฟังก์ชันที่คาดว่าHFONTs?

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้วัตถุกราฟิก วัตถุกราฟิกในเอกสารประกอบ Win32 SDK?

ภาพรวม CFont |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index