CFont::GetLogFont

int GetLogFont (LOGFONT * pLogFont );

ส่งกลับค่า

ไม่ใช่ศูนย์ถ้าฟังก์ชันสำเร็จ 0 อื่น?

พารามิเตอร์

pLogFont

ชี้ไป LOGFONTโครงสร้างในการรับข้อมูลแบบอักษร?

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อเรียกใช้สำเนาของโครงสร้างLOGFONTสำหรับCfont?

ภาพรวม CFont |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbsp LOGFONT, ::GetObject(&N)

Index