CFindReplaceDialog::ReplaceCurrent

BOOL ReplaceCurrent ( ) const

ส่งกลับค่า

ไม่ใช่ศูนย์ถ้าผู้ใช้ได้ร้องขอว่า สายอักขระที่เลือกในปัจจุบันถูกแทนที่ ด้วยการแทนสตริงที่ 0 อื่น?

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อตรวจสอบว่า ผู้ใช้ต้องการคำปัจจุบันถูกแทนที่?

ภาพรวม CFindReplaceDialog |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCFindReplaceDialog::ReplaceAll(&N)

Index