CFindReplaceDialog::ReplaceAll

BOOL ReplaceAll ( ) const

ส่งกลับค่า

ไม่ใช่ศูนย์ถ้าผู้ใช้มีการร้องขอการแทนที่ สายอักขระทั้งหมดที่ตรงกับสายอักขระการแทน 0 อื่น?

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อตรวจสอบว่า ผู้ใช้ต้องเกิดทั้งหมดของสายอักขระการแทน?

ภาพรวม CFindReplaceDialog |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCFindReplaceDialog::ReplaceCurrent(&N)

Index