CFindReplaceDialog::MatchWholeWord

BOOL MatchWholeWord ( ) const

ส่งกลับค่า

ไม่ใช่ศูนย์ถ้าผู้ใช้ต้องตรงกับเฉพาะคำทั้งหมดของสายอักขระการค้นหา 0 อื่น?

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อตรวจสอบว่า ผู้ใช้ต้องการตรงกันทั้งคำเท่านั้น?

ภาพรวม CFindReplaceDialog |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCFindReplaceDialog::MatchCase(&N)

Index