CFindReplaceDialog::MatchCase

BOOL MatchCase ( ) const

ส่งกลับค่า

ไม่ใช่ศูนย์ถ้าผู้ใช้ต้องการค้นหาการปรากฏของสายอักขระการค้นหาที่ตรงกับกรณีของสายอักขระการค้นหา 0 อื่น?

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อตรวจสอบว่า ผู้ใช้ต้องตรงกับกรณีของสายอักขระการค้นหาตรง?

ภาพรวม CFindReplaceDialog |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCFindReplaceDialog::MatchWholeWord(&N)

Index