CFindReplaceDialog::GetNotifier

คง CFindReplaceDialog * ปาสกาล GetNotifier ( LPARAM lParam );

ส่งกลับค่า

การชี้ไปกล่องโต้ตอบปัจจุบัน?

พารามิเตอร์

lParam

ค่าlparamส่งผ่านไปยังฟังก์ชันของกรอบหน้าต่างของOnFindReplaceสมาชิก?

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อดึงตัวชี้ไปปัจจุบันหาแทนกล่องโต้ตอบ ควรใช้ภายในฟังก์ชันการเรียกกลับของคุณเพื่อเข้าถึงกล่องโต้ตอบปัจจุบัน เรียกสมาชิกของฟังก์ชัน และเข้าถึงโครงสร้างm_fr?

ภาพรวม CFindReplaceDialog |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index