CFindReplaceDialog::GetFindString

CString GetFindString ( ) const

ส่งกลับค่า

สายอักขระเป็นค่าเริ่มต้นการค้นหา?

หมายเหตุ

เรียกฟังก์ชันนี้จากฟังก์ชันการเรียกกลับของคุณเพื่อเรียกสายอักขระเป็นค่าเริ่มต้นการค้นหา?

ภาพรวม CFindReplaceDialog |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCFindReplaceDialog::FindNext, CFindReplaceDialog::GetReplaceString(&N)

Index