CFileFind::GetLength

DWORD GetLength นี้ const;

ส่งกลับค่า

ความยาวของที่พบแฟ้ม ไบต์?

หมายเหตุ

เรียกฟังก์ชันนี้สมาชิกเพื่อให้ได้ความยาวของที่พบแฟ้ม bytes.nbsp คุณต้องเรียกFindNextFileอย่างน้อยหนึ่งครั้งก่อนโทรGetLength(&N)?

GetLengthใช้สมาชิกnFileSizeLowของโครงสร้าง Win32, WIN32_FIND_DATAการรับ และส่งกลับค่าDWORDต่ำลำดับของขนาดแฟ้ม ไบต์ ถ้าแฟ้มอาจกิกะมากกว่าสี่ไบต์ขนาด ใช้สมาชิกGetLength64?

ภาพรวม CFileFind |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index