CFileFind::Close

โมฆะ(ปิด);

หมายเหตุ

เรียกฟังก์ชันนี้สมาชิกจะสิ้นสุดการค้นหา การตั้งค่าบริบท และปล่อยทรัพยากรทั้งหมด หลังจากปิดโทรศัพท์ คุณไม่จำเป็นต้องสร้างอินสแตนซ์CFileFindใหม่ก่อนที่จะเรียกFindFileเพื่อเริ่มต้นการค้นหาใหม่?

ภาพรวม CFileFind |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index