CFileDialog::OnFolderChange

เสมือน โมฆะ OnFolderChange ( );

หมายเหตุ

แทนที่ฟังก์ชันนี้จัดการข้อความCDN_FOLDERCHANGE WM_NOTIFY มีส่งข้อความแจ้งเตือนเมื่อมีเปิดโฟลเดอร์ใหม่ในกล่องโต้ตอบเปิดหรือบันทึกเป็น ?

การแจ้งเตือนจะถูกส่งเฉพาะถ้ากล่องโต้ตอบสร้างขึ้น ด้วยลักษณะ OFN_EXPLORER ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแจ้งเตือน CDN_FOLDERCHANGE สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะ OFN_EXPLORER ดูการ OPENFILENAMEโครงสร้าง และ เปิดและบันทึกเป็นกล่องโต้ตอบ?

ภาพรวม CFileDialog |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCFileDialog::OnFileChange(&N)

Index