CFileDialog::OnFileNameChange

เสมือน โมฆะ OnFileNameChange ( );

หมายเหตุ

แทนที่ฟังก์ชันนี้จัดการข้อความCDN_SELCHANGE WM_NOTIFY มีส่งข้อความแจ้งเตือนเมื่อผู้ใช้เลือกแฟ้มใหม่หรือโฟลเดอร์ในรายการของแฟ้มของกล่องโต้ตอบเปิดหรือบันทึกเป็น ?

การแจ้งเตือนจะถูกส่งเฉพาะถ้ากล่องโต้ตอบสร้างขึ้น ด้วยลักษณะ OFN_EXPLORER ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแจ้งเตือน CDN_SELCHANGE สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะ OFN_EXPLORER ดูการ OPENFILENAMEโครงสร้าง และ เปิดและบันทึกเป็นกล่องโต้ตอบ?

ภาพรวม CFileDialog |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCFileDialog::OnFolderChange(&N)

Index