CFileDialog::GetStartPosition

ตำแหน่ง GetStartPosition นี้ const;

ส่งกลับค่า

ค่าตำแหน่งที่สามารถใช้สำหรับการคำนวณซ้ำ ค่า NULLถ้ารายการว่างเปล่า?

หมายเหตุ

เรียกฟังก์ชันนี้สมาชิกเรียกตำแหน่ง pathname แฟ้มตัวแรกในรายการ ถ้าm_ofnค่าสถานะมีชุดค่าสถานะOFN_ALLOWMULTISELECT?

ภาพรวม CFileDialog |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCFileDialog::GetFileName, CFileDialog::GetNextPathName(&N)

Index