สมาชิกของคลาส CFieldExchange

การดำเนินการ

IsFieldType กลับไม่ใช่ศูนย์ถ้าการดำเนินการปัจจุบันจะเหมาะสมสำหรับชนิดของฟิลด์ที่ถูกปรับปรุง?
SetFieldType ระบุชนิดของชุดระเบียนข้อมูลสมาชิก — คอลัมน์หรือพารามิเตอร์ — แสดง ด้วยสายต่อไปนี้ทั้งหมดไปยังฟังก์ชัน RFX จนกว่าการเรียกถัดไปเพื่อSetFieldType?

ภาพรวม CFieldExchange |nbsp แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index