สมาชิกของคลาส CException

การดำเนินการ

CException โครงสร้างวัตถุCException?
ลบ ลบวัตถุCException?
GetErrorMessage ดึงข้อความอธิบายข้อยกเว้น?
ReportError รายงานข้อผิดพลาดในกล่องข้อความไปยังผู้ใช้?

ภาพรวม CException |nbsp พื้นฐานชั้นสมาชิก| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index