สมาชิกของคลาส CEvent

ก่อสร้าง

CEvent โครงสร้างวัตถุCEvent?

วิธีการ

SetEvent ตั้งค่าเหตุการณ์พร้อมใช้งาน (signaled) และรุ่นใด ๆ เธรดที่รอคอย?
PulseEvent ชุดเหตุการณ์การพร้อมใช้งาน (การส่งสัญญาณ), รุ่นรอเธรด และตั้งค่าเหตุการณ์ไม่พร้อมใช้งาน (nonsignaled)?
ResetEvent ตั้งค่าเหตุการณ์ไม่พร้อมใช้งาน (nonsignaled)?
ปลดล็อก รุ่นวัตถุของเหตุการณ์?

ภาพรวม CEvent |nbsp พื้นฐานชั้นสมาชิก| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index