CEvent::Unlock

เสมือนการปลดล็อก BOOL ();

ส่งกลับค่า

ไม่ใช่ศูนย์ถ้าด้ายเป็นเจ้าของวัตถุเหตุการณ์และเหตุการณ์คือเหตุการณ์อัตโนมัติ 0 อื่น?

หมายเหตุ

รุ่นวัตถุเหตุการณ์ ฟังก์ชันนี้สมาชิกเรียกว่าตามหัวข้อที่อยู่ในปัจจุบันเป็นเจ้าของเหตุการณ์อัตโนมัติออกหลังจากที่พวกเขาจะทำได้ ถ้าวัตถุล็อกของพวกเขาคือการใชั ฟังก์ชันนี้จะถูกเรียก โดย destructor ของวัตถุล็อกถ้าล็อกคือไม่การใชั?

ภาพรวม CEvent |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index