CEvent::ResetEvent

() ResetEvent BOOL;

ส่งกลับค่า

ไม่ใช่ศูนย์ถ้าฟังก์ชันประสบความสำเร็จ 0 อื่น?

หมายเหตุ

ชุดที่มีการตั้งค่าสถานะของเหตุการณ์การ nonsignaled จนกว่าอย่างชัดเจนเป็นการส่งสัญญาณ โดยฟังก์ชันSetEventสมาชิก ทำให้เกิดเธรดทั้งหมดที่ปรารถนาจะเข้าถึงเหตุการณ์นี้ต้องรอ?

ไม่มีใช้ฟังก์ชันนี้สมาชิก โดยอัตโนมัติเหตุการณ์?

ภาพรวม CEvent |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index