CEditView::SetPrinterFont

โมฆะ SetPrinterFont ( CFont * pFont );

พารามิเตอร์

pFont

ตัวชี้ไปยังวัตถุชนิดCFont ถ้าค่า NULLแบบอักษรที่ใช้สำหรับการพิมพ์จะขึ้นอยู่กับแบบอักษรแสดง?

หมายเหตุ

สายSetPrinterFontเพื่อตั้งค่าเครื่องพิมพ์แบบอักษรเป็นแบบอักษรที่ระบุโดยpFont?

ถ้าคุณต้องการให้มุมมองของคุณให้ใช้แบบอักษรบางแบบเสมอสำหรับการพิมพ์ รวมถึงการเรียกไปยังSetPrinterFontในฟังก์ชันOnPreparePrintingของคลาส เรียกฟังก์ชันนี้เสมือนว่าก่อนการพิมพ์เกิดขึ้น ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงแบบอักษรเกิดขึ้นก่อนที่จะพิมพ์เนื้อหาของมุมมอง?

ภาพรวม CEditView |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCWnd::SetFont, CFont, CView::OnPreparePrinting(&N)

Index