CEditView::dwStyleDefault

หมายเหตุ

ผ่านสมาชิกนี้คงเป็นพารามิเตอร์dwStyleของฟังก์ชันสร้างเพื่อขอรับลักษณะเริ่มต้นสำหรับวัตถุCEditView dwStyleDefaultเป็นสมาชิกประเภทDWORDสาธารณะ?

ภาพรวม CEditView |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index