CEdit::GetRect

โมฆะ GetRect ( LPRECT lpRect ) const

พารามิเตอร์

lpRect

จุดRECTโครงสร้างที่ได้รับการจัดรูปแบบสี่เหลี่ยม?

หมายเหตุ

เรียกฟังก์ชันนี้เพื่อรับกรอบการจัดรูปแบบของตัวควบคุมการแก้ไข กรอบการจัดรูปแบบเป็นสี่เหลี่ยมตลอดจนจำกัดของข้อความ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับขนาดของหน้าต่างตัวควบคุมการแก้ไข?

กรอบการจัดรูปแบบของตัวควบคุมหลายบรรทัดการแก้ไขสามารถแก้ไขได้ โดยฟังก์ชันสมาชิกSetRectและSetRectNP?

ดูข้อมูลเพิ่มเติม EM_GETRECTในเอกสารประกอบ Win32?

ภาพรวม CEdit |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCEdit::SetRect, CEdit::SetRectNP(&N)

Index