CEdit::GetPasswordChar

TCHAR GetPasswordChar ( ) const

ส่งกลับค่า

ระบุอักขระจะถูกแสดงในตำแหน่งของอักขระที่พิมพ์ โดยผู้ใช้ ส่งคืนค่าเป็นNULLถ้ามีอักขระไม่มีรหัสผ่าน?

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อเรียกคืนรหัสผ่านอักขระที่แสดงในตัวควบคุมการแก้ไขเมื่อผู้ใช้ป้อนข้อความ?

ถ้าตัวควบคุมการแก้ไขถูกสร้างขึ้น ด้วยลักษณะES_PASSWORDอักขระรหัสผ่านเริ่มต้นถูกตั้งค่าเป็นเครื่องหมายดอกจัน (*)?

ดูข้อมูลเพิ่มเติม EM_GETPASSWORDCHARในเอกสารประกอบ Win32?

ภาพรวม CEdit |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCEdit::SetPasswordChar(&N)

Index