CEdit::GetMargins

DWORD GetMargins นี้ const;

ส่งกลับค่า

ความกว้างของระยะขอบซ้ายในใบสั่งต่ำWORDและความกว้างของระยะขอบขวาในลำดับสูงWORD?

หมายเหตุ

เรียกฟังก์ชันนี้สมาชิกเรียกระยะขอบซ้าย และขวาของตัวควบคุมการแก้ไขนี้ เป็นวัดระยะขอบเป็นพิกเซล?

หมายเหตุnbsp  ฟังก์ชันนี้สมาชิกจะเริ่มต้นที่สามารถใช้งานได้กับ Windows 95 และ Windows NT 4.0(&N)?

ดูข้อมูลเพิ่มเติม EM_GETMARGINSในเอกสารประกอบ Win32?

ภาพรวม CEdit |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCEdit::SetMargins(&N)

Index